خانه    نقشه سایت    تلفن 021-26701198     تماس با ما info@karafarinenab.ir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.14 (22 رأی)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


(موضوع تبصره ماده (٨٧) قانون نظام صنفی)

آیين نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی

این آیين نامه در اجرای تبصره ماده ( ٧٨ ) قانون نظام صنفی مشتمل بر ( ٢٩ ) ماده و ( ١٣ ) تبصره توسط اتاق اصناف ایران با ھمکاری دبيرخانه ھيات عالی نظارت

و وزارتخانه ھای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تھيه و در یکصدوھفتمين جلسه ھيات عالی نظارت تایيد و درتاریخ 94/04/14 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسيد.

ماده ١- تعاریف:

الف- فروشگاه مجازی: واحد صنفی که توسط ھرشخص حقيقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقيم و یا غيرمستقيم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
ب- بازاریابی شبکه ای: یک روش فروش محصول است که شخص حقوقی با استفاده از فضای مجازی افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقيم محصولات توليد خود و یا دیگران به مصرف کننده به کار می گيرد، به نحوی که ھر بازاریاب با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه خود با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.
ج- بازاریاب: ھرشخصی که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق فروش مستقيم محصولات به مصرف کننده یا با حمایت و آموزش بازاریان زیرمجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، پاداش یا کميسيون( درصدی از فروش محصولات) را دریافت کند.
د- طرح سوددھی:طرحی است شامل نحوه بازاریابی، محاسبه و پرداخت کميسيون و پاداش بازاریان در قبال فروش محصولات شرکت بازاریابی شبکه ای.
ھ - مصرف کننده:ھرشخصی که در ازای پرداخت وجه با ھدف غير تجاری و صرفاً برای مصرف خود مبادرت به دریافت محصول نماید.
و- محصولات پرمصرف: کالا و خدماتی است که در سبد مصرف قشر وسيعی از جامعه قرارداشته و یا حداقل چھار بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید می شود.
ز- مرجع صدور پروانه کسب :اتحادیه صنفی کشوری.
ح- نماد اعتماد الکترونيکی: نشانه ای است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب سایت کسب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه ای اعطا می گردد و اعتبار آن مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواھد بود.
ط- سامانه اصناف: سامانه الکترونيکی صدور پروانه کسب اصناف.( به نشانیiranianasnaf.ir )

بخش اول: فروشگاه مجازی

ماده ٢- مرکز اصناف و بازرگان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونيکی موظفند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز  توسعه تجارت الکترونيکی، کليه فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونيکی را مطابق با ماده ٣ این آیين نامه به نحوی فراھم نمایند تا امکان دسترسی ھمزمان به مدارک متقاضی در سامانه ھای مذکور ایجاد گردد. به طوری که پس از صدور پروانه کسب بدون نياز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام گردد.
ماده ٣- مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی:
الف-راه اندازی وب سایت فروشگاه مجازی توسط متقاضی مطابق چک ليست ھای مرکز توسعه تجارت الکترونيکی.
ب- ثبت تقاضا (اطلاعات ھویتی، کسب و کار و محصولات) توسط متقاضی در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونيکی (ارجاع تقاضا بلافاصله براساس فھرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف).
ج- احراز ھویت متقاضی و تکميل پرونده توسط اتحادیه مطابق ماده ( ٤) این آیين نامه و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز(عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد).
د- بارگذاری مدارک مندرج درماده ( ٤) این آیين نامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.
تبصره- اتحادیه موظف است بطور ھمزمان از دستگاه ھای استعلام شونده مندرج در ماده ( ٤) این آیين نامه استعلام نماید.
ھ - صدور و تسليم پروانه کسب (پس از تکميل پرونده و تطبيق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز.
و- اعطای نماد اعتماد الکترونيکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکی حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب.
ماده ٤- شرایط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی:

الف-عمومی:

١- سند مالکيت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی.
٢- گواھی صلاحيت فردی از نيروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران.
٣- گواھی اداره امور مالياتی ذی ربط مبنی بر پرداخت بدھی ماليات قطعی شده(موضوع ماده " ١٨٦ " قانون ماليات ھای مستقيم).
٤- گواھی گذراندن دوره ھای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار(موضوع بند (ن) ماده " ٣٠ " قانون نظام صنفی).
٥- تایيد وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکی( موضوع ماده " ٣" اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکی).
٦- صویر شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
٧- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيفه یا معافيت دائم یا پزشکی یا گواھی اشتغال به تحصيل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.

ب- اختصاصی:

١- کارت معاینه پزشکی و گواھی صلاحيت بھداشتی از مراکز بھداشتی، درمانی ( برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشاميدنی،آرایشی و بھداشتی).
٢- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصيلی دانشگاھی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور (برای صنوف مشمول تبصره ماده ١٣ قانون نظام صنفی).
٣- مصوبه ھيات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل یا یکی از اعضای ھيات مدیره مطابق اساسنامه و آخرین آگھی روزنامه رسمی ثبت شرکت(برای اشخاص حقوقی).
٤- رضایت نامه محضری سایر شرکاء برای صدور پروانه کسب به نام یکی از شرکاء(برای مشارکت مدنی).
تبصره- دارندگان پروانه کسب معتبر، که متقاضی پروانه کسب مجازی برای فروش اینترنتی محصولات واحد صنفی خود می باشند، پروانه کسب آنھا جایگزین موارد مندرج در ردیف ھای (١)، (2)،(6) و (7) بند (الف) و ردیف های (١) و ( ٢) بند(ب) این ماده می گردد.
ماده ٥- درصورتی که اتحادیه نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونيکی می بایست نسبت به لغو نماد الکترونيکی اقدام نماید.
ھمچنين برابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونيکی مبنی بر اسقاط وب سایت، فروشگاه مجازی، اتحادیه نسبت به ابطال پروانه کسب مطابق مقررات اقدام خواھد نمود.

بخش دوم: شرکت بازاریابی شبکه ای:

ماده ٦- مراحل صدور پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای:
الف- ثبت تقاضا(اطلاعات ھویتی به ھمراه فھرست محصولات و طرح سوددھی) توسط متقاضی در سامانه اصناف.
ب- بررسی تقاضا توسط اتحادیه و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز(عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد).
ج- بارگذاری مدارک مندرج درماده( ٧) این آیين نامه در سامانه اصناف، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.
تبصره- اتحادیه موظف است بطور ھمزمان از دستگاه ھای استعلام شونده مندرج در ماده ( ٧) این آیين نامه استعلام نماید.
د- تایيد طرح سوددھی و نرم افزار مربوط توسط دبيرخانه کميته موضوع ماده( ١٥ ) این آیين نامه.
ھ -ثبت شرکت به صورت سھامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه ای توسط متقاضی با معرفی نامه دبيرخانه کميته موضوع ماده ( ١٥ ) این آیين نامه پس از تایيد طرح سوددھی.
و- راه اندازی وب سایت شرکت مطابق ماده( ٢٦ ) این آیين نامه.
ز- صدور و تسليم پروانه کسب (پس از تکميل پرونده و تطبيق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز.
ح- اعطای نماد اعتماد الکترونيکی توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب.
ماده ٧- شرایط و مدارک صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای:
١- سند مالکيت یا اجاره نامه دفتر مرکزی شرکت.
٢- تایيد دبيرخانه کميته موضوع ماده ( ١٥ ) این آیين نامه درخصوص طرح سوددھی و نرم افزار مربوط.
٣- مصوبه ھيات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل یا یکی از اعضای ھيات مدیره مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغييرات.
٤- گواھی صلاحيت فردی اعضای ھيات مدیره و مدیرعامل از نيروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران.
5- دارا بودن شرایط و مدارک بندھای (3)، (4)، (6) و (7) ردیف (الف) ماده (4) این آیین نامه
٦- داشتن مجوز توليد و یا قرارداد نمایندگی فروش توليدکننده (قرارداد با توليد کننده خارجی و یا نماینده وی باید ممھور به مھر اتاق بازرگانی و نمایندگی جمھوری اسلامی ایران در کشور مبدا باشد).
تبصره- پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای با ارائه مدارک فوق به نام مدیرعامل یا یکی از اعضای ھيات مدیره با ذکر آدرس دفتر مرکزی صادر می شود. برای تاسيس و ثبت شعب در اداره ثبت شرکتھا، اخذ گواھی صلاحيت فردی برای مسئول شعبه (فردی غير بازاریاب) از نيروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و اعلام به دبيرخانه کميته موضوع ماده (١٥) این آیين نامه برای صدور معرفی نامه مربوط الزامی است.
ماده ٨- طرح سوددھی بازاریابی شبکه ای باید شامل موارد زیر باشد:
الف- ميزان پرداخت کميسيون و پاداش تعداد سطوح.
ب- تعيين ميزان خرید ماھيانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت کميسيون و پاداش.
ج- ميزان سود خرده فروشی.
د- پرداخت کميسيون بازاریان به صورت ماھيانه.
ھ - تحدید سطوح پرداخت کميسيون و پاداش.
ماده ٩- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است موارد زیر را در فرآیند بازاریابی شبکه ای رعایت نماید:
الف- طرح سوددھی.
ب- فروش محصولات مطابق فھرست ارائه شده و بارعایت ضوابط نرخ گذاری.
تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است فھرست و قيمت محصولات و نشانی انبار خود را به مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نماید.
ج- عدم اجبار خرید یا سرمایه گذاری و یا دریافت ھرگونه وجه از بازاریاب، برای ورود به شبکه بازاریابی.
د- عدم تشویق بازاریان به خرید محصولات بيش از توان فروش و یا مصرف شخصی در یک دوره مشخص.
ھ - ميزان فروش ماھيانه محصولات به بازاریابان برای واجد شرایط شدن دریافت پاداش و کميسيون ، براساس گزارش مبنی بر انبارشدن کالا نزد بازاریاب می بایست قابل تعدیل باشد.
و- فروش مستقيم محصولات به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر.
ز- پرداخت کميسيون بازارصرفاً براساس فروش محصولات و در ازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریان جدید، نه عضوگيری.
ح- پرداخت پاداش یا جوایز بازاریابان غير از محصولات شرکت باشد.
ط – درصورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی ١٢ ماه منتھی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است واسترداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منھای ھزینه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قيمت برای مصرف کننده و ماليات غير قابل استرداد.
تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کميسيون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کميسيون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.
ی- انجام تمامی تراکنش ھای مالی(از قبيل خرید، فروش و پرداخت کميسيون ھا) از طریق سيستم بانکی کشور به نام شرکت.
ک- ارائه گزارش گردش عمليات مالی ھر بازاریاب به صورت دوره ای به وی.
ماده ١٠ - بازاریابان حق تشکيل جلسات را درخارج از شعب ندارندو مسئوليت نظارت بر شعب و فعاليت بازاریابان از قبيل تبليغات خلاف واقع و تغييراستراتژی فروش برعھده دارنده پروانه کسب است.
ماده ١١ - جذب بازاریاب از بين افراد کمتر از ١٨ سال سن و کارکنان دستگاه ھای اجرایی و سازمان ھای صنفی دارای مسئوليت نظارت بر شرکت ھای بازاریابی شبکه ای ممنوع است.
ماده ١٢ - شرکت بازاریابی شبکه ای موظف به انعقاد قرارداد با بازاریابان براساس نمونه فرم قرارداد مطابق الگوی که کميته نظارت موضوع ماده ( ١٥ ) این آیين نامه و صدور کارت شناسایی عکس دار ممھور به مھر شرکت مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، کدواحد، شناسه بازاریاب و نام شرکت است.
تبصره- اتصال دائم وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به سامانه اصناف برای اخذ کد واحد به منظور عقد و فسخ قرارداد الزامی است.
ماده ١٣ - شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، دوره آموزشی مشتمل بر آموزش این آیين نامه، مفاھيم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت را به طور رایگان برای سایر بازاریابان برگزار نماید.
ماده ١٤ - شرکت بازاریابی شبکه ای مکلف است درصورت انحلال طبق قانون تجارت به نحوی عمل نماید که تعھدات خود را در قبال محصولات خریداری شده توسط بازاریابان و مصرف کنندگان انجام دھد و حداکثر ظرف پانزده روز پس از انحلال یا ورشکستگی پروانه کسب خود را جھت ابطال به اتحادیه تحویل نماید.

بخش سوم: نحوه نظارت

ماده ١٥ - به منظور نظارت بر عمکلرد شرکت ھای بازاریابی شبکه ای و فروشگاه ھای مجازی از حيث مقررات قانون نظام صنفی، حسب مورد کميته ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران(به عنوان ریيس )، مرکز توسعه تجارت الکترونيکی، وزارتخانه ھای اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نيروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط با وظایف زیر تشکيل می شود.کميته مذکور دارای دبيرخانه ای است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است و مسئوليت ھماھنگی و انجام مکتوبات موردنياز را برعھده دارد.

وظایف کميته نظارت:

الف- تھيه فرم الگو (ازجمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه ای)
ب- اعلان فھرست گروه محصولات مصرفی.
ج- بررسی و ارائه نظر درخصوص طرح سوددھی متقاضيان پروانه کسب شرکت ھای بازاریابی شبکه ای براساس ارجاع مرکز اصناف و بازرگانان ایران.
د- تعيين ضوابط درجه بندی فروشگاه ھای مجازی و بازاریابی شبکه ای.
ھ - بررسی عملکرد و رسيدگی به تخلفات فروشگاه ھای مجازی و شرکت ھای بازاریابی شبکه ای و حسب مورد مطابق مقررات مربوط نخواھدبود.
ماده ١٦ - نماد اعتماد الکترونيکی شامل سه رنگ سبز، زرد و قرمز است که ھریک نشانگر وضعيت عملکرد دارنده پروانه کسب به شرح زیر می باشد:
رنگ سبز؛ قانونی بودن فعاليت.
رنگ زرد؛ منطبق نبودن فعاليت با مقررات و داشتن حداکثر یک ماه فرصت برای رفع ایراد.
رنگ قرمز؛ تعطيلی موقت حداکثر به مدت شش ماه.
ماده ١٧ - بروز ھریک از مواردزیر توسط فروشگاھھای مجازی و شرکت ھای بازاریابی شبکه ای تخلف محسوب می شود:
الف- عدم رعایت ضوابط کسب و کار فروشگاه ھای مجازی و بازاریابی شبکه ای.
ب- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه.
ج- عدم اجرای مصوبات ھيات عالی نظارت و تصميمات کميته موضوع ماده ( ١٥ ) این آیين نامه .
د- عدم اجرای تکاليف واحدھای صنفی مقرر در قانون نظام صنفی و آیين نامه ھای مربوط.
ماده ١٨ - مراحل رسيدگی به تخلفات:
الف- تعيين و ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب.
ب- اخذ دفاعيه(دارنده پروانه کسب می تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعيه مستند خود را ارائه نماید).
تبصره- درصورت عدم پرداخت حق عضویت از سوی اعضاء اتحادیه رأساً مطابق ماده ( ١٩ ) این آیين نامه اقدام خواھد نمود.
ماده ١٩ - درصورت احراز تخلف به ترتيب زیر اقدام خواھد شد:
الف- برای نوبت اول؛ تذکر و درج در پرونده و اعطا ١٥ روز مھلت برای رفع ایراد.
ب- برای نوبت دوم (درصورت تکرار)، تغيير رنگ به رنگ زرد.
ج- برای نوبت سوم، تغيير رنگ نماد به رنگ قرمز.
تغيير رنگ نماد با اعلام کميته نظارت و یا اتحادیه (حسب مورد و مطابق مقررات این آیين نامه) توسط مرجع نماد الکترونيکی انجام خواھد شد و درصورت انطباق فعاليت واحد صنفی با مقررات این آیين نامه حداکثر ظرف مدت سه روز، رنگ نماد سبز خواھد شد.
ماده ٢٠ - درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پيشگيری از عوارض احتمالی آن، کميته نظارت می تواند واحد صنفی را حداکثر تا مدت شش ماه تعطيل و ھمزمان به موضوع رسيدگی نماید.
تبصره ١- دارنده پروانه کسب درصورت تعطيلی واحد صنفی حق ایجاد تعھد جدید را نخواھد داشت و چنانچه تا پایان مدت مذکور، نسبت به برطرف نمودن ایراد و یا جبران خسارت وارده اقدام ننماید کميته نظارت موظف است پس از اخطار پانزده روزه نسبت به ابطال پروانه کسب وی از طریق اتحادیه اقدام نماید.
تبصره ٢- فرد صنفی می تواند اعتراض خود را به تعطيلی واحد صنفی ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ، به دبيرخانه ھيات عالی نظارت تسليم کند. دبيرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسيدگی قراردھد.
ماده ٢١ - اتحادیه مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماھه برای تمدید پروانه صادر نماید و با اعلام اتحادیه رنگ نماد اعتماد الکترونيکی به رنگ زرد تغيير می یابد و درصورت عدم تمدید پروانه، واحد صنفی درحکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.

بخش چھارم: سایر مقررات

ماده ٢٢ - کليه دستگاه ھای استعلام شونده موضوع این آیين نامه موظفند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نھایی خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق باید بدون ابھام و ھرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. درغير اینصورت و یا درصورت عدم اعلام نظر درمھلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی دستگاه ھای استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواھد شد.
ماده ٢٣ - رسيدگی به شکایات متقاضيان پروانه کسب:
١- چنانچه اتحادیه درخواست پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی و از طریق سامانه به مرکز توسعه تجارت الکترونيکی در مورد فروشگاه ھای مجازی اعلام کند.
٢- درصورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، می تواند ظرف بيست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض کتبی خود را به اتاق اصناف ایران تسليم دارد.
٣- اتاق اصناف ایران مکلف است رأساً و یا از طریق اتاق اصناف شھرستان محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسيدگی کند.
٤- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند می توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه ھيات عالی نظارت منعکس کنند. دبيرخانه ھيات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز به شکایت شاکی رسيدگی و نتيجه را اعلام نماید.
ماده ٢٤ - شرایط تمدید پروانه کسب فروشگاه مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای:
١- گواھی اداره امور مالياتی ذی ربط مبنی بر پرداخت بدھی ماليات قطعی شده( موضوع ماده ( ١٨٦ ) قانون ماليات ھای مستقيم).
٢- داشتن کارت معاینه پزشکی دارای اعتبار زمانی(برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بھداشتی برای فروشگاھھای مجازی).
٣- رضایت نامه محضری شرکا در صورتی که رضایتنامه قبلی منقضی یا باطل شده باشد( درمشارکتھای مدنی برای فروشگاه مجازی).
تبصره- رسيدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی ميان شرکا اعم از حقيقی و حقوقی بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عھده مراجع ذی صلاح قضایی می باشد.
٤- تصویر آگھی روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران درصورت ثبت ھرنوع تغييرات درشرکت (برای اشخاص حقوقی).
٥- گواھی گذراندن دوره ھای آموزشی احکام تجارت و کسب وکار (موضوع بند(ن) ماده ( ٣٠ ) قانون نظام صنفی).
ماده ٢٥ - دارندگان پروانه کسب مجاز نيستند برای جلب مشتری درباره محصولات خود برخلاف واقع تبليغ کنند. درغير اینصورت طبق ماده ( ٦٨ ) قانون نظام صنفی با آنھا رفتار خواھد شد. مصادیق تبليغ خلاف واقع مطابق آیين نامه اجرایی ماده( ٧) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد.
ماده ٢٦ - اطلاعات زیر باید برروی وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به نحو قابل رویت درج گردد.شرکت ھای بازاریابی شبکه ای درصورت فروش اینترنتی موظف به دریافت نماد اعتماد الکترونيکی مربوط نيز می باشد:
الف- قانون نظام صنفی، مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سوددھی.
ب- مشخصات فنی و ویژگی ھای کاربردی واقعی کالا یا خدمات.
ج- آدرس پست الکترونيکی، وب سایت، شماره تلفن و یا ھرروشی که مشتری درصورت نياز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کليه ھزینه ھایی که برعھده مشتری خواھد بود(ازجمله قيمت کالا و یا خدمات، ميزان ماليات ارزش افزوده و ھزینه حمل).
ھ - شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتيب و نحوه، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش.
تبصره- نحوه اعلام انصراف مصرف کننده از خرید کالا و دریافت خدمات می بایست از طریق قابل ثبت و استناد مانند ارسال پيام و یا پست الکترونيکی باشد.
و- موجودی به روز انبار.
ز- ایجاد درگاھی برای رسيدگی به شکایات و نارضایتی ھا با قابليت ارائه کدرھگيری.
ماده ٢٧ - ھرگونه تغيير در فرآیند کسب و کار فروشگاه مجازی ھمچنين اساسنامه، طرح سوددھی و نرم افزار شرکت بازاریابی شبکه ای با رعایت مواد ( ٤) و ( ٧) این آیين نامه بلامانع است.
ماده ٢٨ - مصرف کنندگان می توانند با توجه به رنگ نماد اعتماد الکترونيکی و اطلاعاتی که با مراجعه مستقيم به سامانه اصناف و یا مرکز توسعه تجارت الکترونيکی کسب می نمایند از قانونی بودن فعاليت واحدھای صنفی موضع این آیين نامه مطلع شوند.
ماده ٢٩ – این آیين نامه در اجرای تبصره ماده ( ٧٨ ) قانون نظام صنفی مشتمل بر ( ٢٩ ) ماده و ( ١٣ ) تبصره توسط اتاق اصناف ایران با ھمکاری دبيرخانه ھيات عالی نظارت و وزارتخانه ھای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تھيه و در یکصدوھفتمين جلسه ھيات عالی نظارت تایيد و درتاریخ 94/04/14 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسيد.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 1000 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 1000 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • بعضی از شرکت های مجاز در غالب بازاریابی شبکه ای بازاریاب را موظف و اجبار به فروش ماهیانه میکنند ، این موضوع من خیلی تحقیق و پرس و جو کردم که متوجه شدم اصل قوانین بازاریابی شبکه ای زیر سوال میبره، نظر شما میخواستم بدونم که آیا فروش ماهیانه یا خرید ماهیانه از محصولات تحت عنوان خرده فروشی درست میباشد؟؟؟

  • مهمان - علی

    سلام خسته نباشین.
    خواستم بدونم خروجی شرکت های بازار یابی شبکه ای ک پروانه کسب دارند 40 درصد هست. از کجا میشه فایل پی دی اف و یا قانونش رو داشته باشم
    ممنون میشم ک راهنماییم کنین

ورود کاربران

خبرنامه پیامکی
گالری تصاویر

با ما در ارتباط باشید